G-SHOCK Connected cho iOS và Android đã cập nhật

Sửa các lỗi:
- Chế độ xem BẢN ĐỒ 3D không hoạt động (từ ngày 12 tháng 10 năm 2018)
* BẢN ĐỒ 3D có thể bị treo trên các thiết bị có công suất thấp.
Phiên bản 1.7

Ứng dụng bị ảnh hưởng

G-SHOCK Connected

(Các) mẫu đồng hồ bị ảnh hưởng

GBA-800 , GBD-800 , GR-B100 , GPR-B1000 , GPW-2000