Máy tính
Hướng Dẫn Người Sử Dụng

Bạn có thể tìm kiếm tài liệu hướng dẫn sản phẩm.
● Bạn có thể tìm kiếm bằng một hoặc cả hai cách sau:

Vui lòng nhập tên sản phẩm (hoặc bộ phận) và nhấp vào "Tìm kiếm."

Nhấp vào hộp kiểm, chọn mục bạn muốn tìm kiếm rồi nhấp vào "Tìm kiếm."

Ví dụ