[อัพเดตเฟิร์มแวร์] ซอฟต์แวร์สำหรับเปลี่ยนภาษาที่รองรับโดย EX-FR10 - เวอร์ชัน 1.00

ก.ย. 2014

รุ่นที่รองรับ

EX-FR10

ภาพรวมของซอฟต์แวร์

V1.00
เปลี่ยนแปลงภาษาบนหน้าจอแสดงผล ดังต่อไปนี้
 
ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนแบบดั้งเดิม ภาษาจีนประยุกต์ และภาษาไทย
 
หมายเหตุ
• มีการติดตั้งภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนแบบดั้งเดิม ภาษาจีนประยุกต์ในกล้องแล้ว
 

ผู้ใช้ที่สามารถใช้ได้

ผู้ใช้ EX-FR10

สิ่งที่จำเป็นต้องใช้ในการติดตั้งเฟิร์มแวร์นี้ในกล้องของคุณ


ระบบปฏิบัติการ : Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Mac OS X (10.6~10.9)

การติดตั้งซอฟต์แวร์นี้จำเป็นต้องใช้สาย USB เพื่อเชื่อมต่อตัวควบคุมกล้องเข้ากับคอมพิวเตอร์

ข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์สำหรับผู้ใช้ที่ครอบคลุมการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์อัพเดต

* หากต้องการดาวน์โหลดและใช้ซอฟต์แวร์อัพเดตนี้ คุณต้องอ่านและยินยอมที่จะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงเรื่องสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์สำหรับผู้ใช้ (ข้อตกลง) ด้านล่างก่อน
* หลังจากที่อ่านข้อตกลงโดยละเอียดแล้ว ถ้าคุณยินยอมที่จะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงดังกล่าว โปรดคลิกปุ่ม [ฉันยอมรับ] เพื่อไปยังขั้นตอนการดาวน์โหลด
* ไม่ว่าคุณจะยอมรับข้อตกลงอย่างแท้จริงหรือไม่ การดาวน์โหลดซอฟต์แวร์อัพเดตนี้ จะหมายความว่าคุณยินยอมที่จะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลง และถือเป็นการทำข้อตกลงสัญญาระหว่างคุณและ CASIO COMPUTER CO., LTD. (CASIO)
* หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลง ให้คลิก [ฉันไม่ยอมรับ] และอย่าดาวน์โหลดซอฟต์แวร์อัพเดตนี้
ข้อตกลงเรื่องสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์สำหรับผู้ใช้
CASIO COMPUTER CO., LTD.
1 การอนุญาตให้ใช้สิทธิ์
ในฐานะที่เป็นเจ้าของซอฟต์แวร์นี้และเจ้าของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ CASIO อนุญาตให้คุณใช้ลิขสิทธิ์ที่ไม่ได้ผูกขาดแต่เพียงผู้เดียวและไม่สามารถถ่ายโอนได้ต่อไปนี้ โดยขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของข้อตกลงนี้
1) คุณสามารถติดตั้งและใช้ซอฟต์แวร์นี้ในกล้องดิจิตอล CASIO EX-FR10 ของคุณ
2) คุณสามารถคัดลอกสำเนาของซอฟต์แวร์นี้ลงในการ์ดหน่วยความจำ เพื่อวัตถุประสงค์ในการติดตั้งซอฟต์แวร์ในกล้องดิจิตอล EX-FR10 ของคุณได้เพียงหนึ่งสำเนาเท่านั้น
2 ข้อห้าม
1) ห้ามมิให้คุณคัดลอกซอฟต์แวร์นี้ ไม่ว่าจะเพียงบางส่วนหรือทั้งหมด ยกเว้นว่าจะได้รับอนุญาตโดยข้อตกลงนี้
2) ห้ามมิให้คุณเปลี่ยนแปลง ปรับแต่ง ทำวิศวกรรมย้อนกลับ แยกส่วน แปลงกลับ หรือพยายามสืบทอดรหัสต้นฉบับของซอฟต์แวร์
3) ห้ามมิให้คุณขายต่อ แยกส่วน ให้เช่า ให้ยืม หรือแจกจ่ายซอฟต์แวร์นี้ หรือนำซอฟต์แวร์ไปไว้บนเซิร์ฟเวอร์ หรือทำให้สามารถเข้าถึงซอฟต์แวร์ผ่านเครือข่าย
4) ห้ามมิให้มีการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ต่อ หรือถ่ายโอนซอฟต์แวร์นี้ให้แก่บุคคลที่สาม
5) ห้ามมิให้คุณใช้ซอฟต์แวร์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ที่มิชอบด้วยกฎหมาย หรือในลักษณะใดๆ ที่ขัดกับข้อตกลงนี้
3 ระยะเวลาของข้อตกลง
1) ข้อตกลงนี้มีผลผูกพันทันทีที่คุณดาวน์โหลดซอฟต์แวร์
2) ข้อตกลงนี้จะไม่มีผลและเป็นโมฆะเมื่อคุณทำลายสำเนาของซอฟต์แวร์นี้ที่คุณมีทั้งหมด
3) CASIO สามารถยกเลิกการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์นี้ได้ตลอดเวลา หากคุณละเมิดข้อกำหนดของข้อตกลงนี้ เมื่อสิทธิ์การใช้งานถูกยกเลิก คุณจะต้องทำลายสำเนาของซอฟต์แวร์นี้ที่คุณมีทั้งหมดในทันที
4 ข้อจำกัดความรับผิด
1) ซอฟต์แวร์นี้ได้รับการจัดหาให้ตาม “ที่เป็นอยู่” และ CASIO ไม่ได้ให้การรับประกันเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับความสามารถในการทำงานของซอฟต์แวร์อย่างเหมาะสมหรือไร้ข้อบกพร่อง หรือเกี่ยวกับการแก้ไขข้อบกพร่องให้ถูกต้องในอนาคต หรือความเหมาะสมของฟังก์ชันต่างๆ ของซอฟต์แวร์สำหรับวัตถุประสงค์ใดๆ
2) ไม่ว่าในกรณีใดๆ CASIO จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทุกประเภท (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะความเสียหายจากการขาดทุน การชะงักงันทางธุรกิจ การสูญเสียข้อมูล) อันเป็นผลมาจากการใช้งานซอฟต์แวร์นี้ หรือการไม่สามารถใช้งานซอฟต์แวร์นี้ แม้ว่า CASIO จะได้รับแจ้งถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายดังกล่าวมาก่อนก็ตาม
5 อื่นๆ
1) รายการที่ไม่รวมอยู่ในข้อตกลงหรือรายการที่จำเป็นต้องมีการต่อรองจะต้องมีการตกลงข้อตกลงร่วมกันระหว่างคุณกับ CASIO
2) การเรียกร้องใดๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้หรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้ จะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศญี่ปุ่น
3) ข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้หรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้จะต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตอำนาจของศาลแขวงเมืองโตเกียว
* Windows เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Microsoft Corporation
* Macintosh เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Apple Inc.
* ชื่อบริษัทและชื่อ (รหัสสินค้า) ผลิตภัณฑ์ อื่นๆ ที่กล่าวถึงในที่นี้ อาจเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบุคคลอื่นด้วย