[Drivers] Windows Vista® (32-bit)/®7(32-bit)/®8(32-bit)/®8.1(32-bit) - Versie 1.2

Ondersteunde modellen

PL-40R

Muziekinstrumenten

Lees dit voor u gaat downloaden!
Let erop dat u deze upgrade alleen mag downloaden als u ermee instemt dat u gebonden bent aan de voorwaarden en bepalingen van de onderstaande "Licentieovereenkomst eindgebruiker driver".

Licentieovereenkomst eindgebruiker driver

Artikel 1: Licentie

 1. Aan u wordt toestemming verleend om deze Driver op uw computer te installeren.
 2. U mag één reservekopie van de Driver maken op een diskette, harde schijf of ander medium.
 3. Alle copyrights voor deze Driver en alle andere bijkomende rechten zullen vervallen aan CASIO. Uw rechten om deze driver te gebruiken, zijn beperkt tot die rechten die uitdrukkelijk zijn verleend onder deze licentieovereenkomst voor de eindgebruiker (EULA) van de driver.

Artikel 2: Verboden

 1. Wijziging van de Driver door u of door derden is niet toegestaan.
 2. U mag uw rechten onder deze licentieovereenkomst voor de Driver niet overdragen aan derden.
 3. U mag deze Driver niet doorverkopen, verhuren, leasen of distribueren via een netwerk of het gebruik van deze Driver beschikbaar stellen aan derden.
 4. U zeg toe de driver niet te wijzigen, aan te passen, te vertalen of te decompileren (via reverse engineering), te ontleden of anderszins te proberen de broncode van de Driver te achterhalen.

Artikel 3: Beperking van aansprakelijkheid

 1. CASIO doet geen claims gelden aangaande de geschiktheid van deze Driver voor een bepaald doel of aangaande de prestaties van de Driver of resulaten die van de Driver kunnen worden verwacht.
 2. IN GEEN GEVAL ZAL CASIO OF ZIJN LEVERANCIERS AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR GEVOLGSCHADE, BIJKOMENDE OF BIJZONDERE SCHADE, WAARONDER WINSTDERVING OF GEMISTE BESPARINGEN, ZELFS ALS EEN VERTEGENWOORDIGER VAN CASIO OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE, OF VOOR WELKE CLAIM OOK DOOR DERDEN OP GROND VAN HET GEBRUIK VAN DEZE DRIVER.
 3. CASIO zal geen verantwoordelijkheid jegens u hebben om onderhoud of service voor deze Driver te leveren of om u te informeren over een upgrade.

Article 4: Beëindiging

 1. U kunt deze licentieovereenkomst voor de driver te allen tijde beëindigen door CASIO schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat u deze wilt beëindigen.
 2. CASIO behoudt zich het recht voor deze licentieovereenkomst voor eindgebruikers van de driver te allen tijde te beëindigen als u een van de voorwaarden en bepalingen ervan niet nakomt.
 3. U zegt toe bij beëindiging van deze licentieovereenkomst voor eindgebruikers van de Driver de Driver samen met alle reservekopieën volledig te verwijderen.

Artikel 5: Overige bepalingen

 1. Elke claim op grond van of in verband met deze Overeenkomst zal onderworpen zijn aan Japans recht.
 2. Elk geschil op grond van of in verband met deze Overeenkomst zal vallen onder de rechtsbevoegdheid van de arrondissementsrechtbank van Tokyo.
 3. De voorwaarden en bepalingen van deze licentieovereenkomst voor eindgebruikers van de Driver zullen ook gelden voor alle toekomstige upgrades van de Driver.

[Download het driverbestand]
Bestandsnaam: PL40R12_INST.zip
Bestandsgrootte: 272 KB
*Dit bestand is in zip-formaat.
[Sluit dit venster]

 • Download het bestand "PL40R12_INST.zip" van de CASIO-website naar de harde schijf van uw pc.
 • Meer informatie over het installeren van de USB-MIDI-driver vindt u in het bestand "readme.txt".