การสนับสนุน

GSW-H1000

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ลิขสิทธิ์ของคู่มือ

สิทธิ์ทั้งหมดในคู่มือที่จัดให้ผ่านบริการนี้กลับคืนสู่ CASIO COMPUTER CO., LTD. ห้ามทำซ้ำ ดัดแปลง หรือเผยแพร่เนื้อหาในคู่มือส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดโดยไม่ได้รับความยินยอมจาก CASIO COMPUTER CO., LTD. ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ คุณสามารถพิมพ์สำเนาคู่มือที่ดาวน์โหลดเพื่อนำไปใช้ส่วนตัวประกอบการใช้งานผลิตภัณฑ์ของ CASIO ได้เพียงฉบับเดียวเท่านั้น

การสอบถาม

คู่มือต่างๆ จัดทำขึ้นเพื่อลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์ของ CASIO เราไม่อาจตอบการสอบถามเกี่ยวกับคู่มือที่จัดให้บนไซต์นี้จากผู้ที่ไม่ได้ซื้อผลิตภัณฑ์ของ CASIO

เกี่ยวกับบริการนี้

  • คู่มือที่จัดให้บนไซต์นี้มีเฉพาะบางรุ่นที่ CASIO ประกาศเท่านั้น
  • บางผลิตภัณฑ์จะมากับคำแนะนำฉบับย่อหรือเอกสารประกอบอื่นๆ โปรดทราบ ไซต์นี้มีเอกสารประกอบที่ให้มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ไม่ครบทุกผลิตภัณฑ์
  • โปรดทราบ ใบรับรองการรับประกันที่พิมพ์จากคู่มือที่ดาวน์โหลดมาจากเว็บไซต์นี้ไม่สามารถนำมาใช้เป็นใบรับรองการรับประกันที่มีผลใช้งานได้

เนื้อหาในคู่มือ

เนื้อหาในคู่มือทั้งหมดสามารถเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบได้ และโปรดทราบว่า ไม่มีการรับประกันว่าคู่มือที่จัดให้บนเว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชันล่าสุด

ความพร้อมของผลิตภัณฑ์และตัวเลือก

รุ่นและตัวเลือกที่อธิบายอยู่ในคู่มือที่จัดให้บนไซต์นี้อาจไม่มีวางจำหน่ายอีกต่อไปเนื่องจากการประกาศหยุดผลิต

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

CASIO COMPUTER CO., LTD. ไม่รับผิดชอบความสูญเสียใดๆ จากการใช้หรือความบกพร่องในการใช้บริการนี้

การหยุดและการปรับปรุงบริการนี้

โปรดทราบ บริการนี้อาจหยุดให้บริการและปรับปรุงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ