Nhảy sang nội dung

Tính toán số phức (CMPLX)

Sử dụng phím để vào phương thức CMPLX khi bạn muốn thực hiện tính toán cơ bản có chứa số phức.

 • (CMPLX)

Bạn có thể dùng tọa độ chữ nhật (a+bi) hoặc tọa độ cực (rθ) để nhập số phức.

Kết quả tính toán số phức được hiển thị tương ứng theo cài đặt dạng thức số phức trên menu cài đặt.


Ví dụ: (2 + 6i) ÷ (2i) = 3 - i (Dạng thức số phức: a+bi)

 • 26(i) 2(i)
 • Phần thực = 3
 • (Re⇔Im)
 • Phần ảo = -i

Ví dụ:2∠45 = 1 + i (Đơn vị góc: Deg, Dạng thức số phức: a+bi)

 • 2(∠) 45
 • Phần thực = 1
 • (Re⇔Im)
 • Phần ảo = i

Lưu ý

Bạn chỉ có thể sử dụng các biến A, B, C và M trong phương thức CMPLX. Các biến D, E, F, X và Y được sử dụng bởi máy tính và là các biến thường xuyên thay đổi giá trị. Bạn không nên sử dụng những biến này trong các biểu thức của bạn.

Chỉ báo "Re⇔lm" được hiển thị trong khi một tính toán số phức hiển thị trên màn hình. Nhấn (Re⇔lm) để chuyển đổi màn hình giữa phần thực (a) và phần ảo (b), giá trị tuyệt đối (r) và đối số (θ).

Nếu bạn lập kế hoạch thực hiện nhập và hiển thị kết quả tính toán theo dạng thức tọa độ cực, hãy xác định đơn vị góc trước khi bắt đầu tính toán.

Giá trị θ của kết quả tính toán được hiển thị trong miền -180°< θ ≦ 180°.

Ví dụ tính toán với phương thức CMPLX

Ví dụ 1: Để thu được số phức liên hợp của 2 + 3i (Dạng thức số phức: a+bi)

 • (Conjg)23(i)
 • Phần thực = 2
 • (Re⇔Im)
 • Phần ảo = -3i

Ví dụ 2: Để thu được giá trị tuyệt đối và đối số của 1 + i (Đơn vị góc: Deg)

Giá trị tuyệt đối:

 • (Abs)1(i)
 • 1,414213562

Đối số:

 • (arg)1(i)
 • 45,

Dùng lệnh để xác định dạng thức kết quả tính toán

Một trong hai lệnh đặc biệt (rθ hoặc a+bi) có thể được nhập ở cuối phép tính để xác định dạng thức hiển thị của kết quả tính toán. Lệnh này thay thế cho thiết đặt dạng thức số phức của máy tính.

Ví dụ: 1 + i = 1,414213562∠45, 1,414213562∠45 = 1 + i (Đơn vị góc: Deg)

 • 1(i)(rθ)
 • r = 1,414213562
 • (Re⇔Im)
 • θ = ∠45
 • 2(∠) 45(a+bi)
 • Phần thực = 1
 • (Re⇔Im)
 • Phần ảo = i
In trang này
Đầu trang