Danh sách điện thoại thông minh tương thích theo sản phẩm/ứng dụng

1. 2018

G-SHOCK

Tên mẫu Ứng dụng
GBA-400,GB-6900B,GB-X6900B,GB-5600B,
GB-6900AA/AB,GB-5600AA/AB

G-SHOCK+ (iOS/Android)

GBA-400

G'MIX App (iOS/Android)

GPW-2000,GST-B100

G-SHOCK Connected (iOS/Android)

MRG-G2000

MR-G Connected (iOS/Android)

Thiết bị được hỗ trợ
GBA-400 GPW-2000, GST-B100 MRG-G2000 GB-6900A, GB-5600A Khác

OCEANUS

Tên mẫu Ứng dụng
OCW-G2000C


OCEANUS Connected (iOS/Android)

Thiết bị được hỗ trợ: Nhấp vào đây (tiếng Anh)

EDIFICE / SHEEN

Tên mẫu Ứng dụng
EQB-800, EQB-700, EQB-600, EQB-500, EQB-501, EQB-510, ECB-500,
SHB-100, SHB-200


CASIO WATCH+ (iOS/Android)

Thiết bị được hỗ trợ
EQB-800/501 EQB-600/700, SHB-100/200 EQB-500/510, ECB-500

Bluetooth® SPORTS GEAR

Tên mẫu Ứng dụng
STB-1000


STB-1000+ (iOS)

ứng dụng đối tác

Runmeter GPS, Walkmeter GPS, Cyclemeter GPS, MapMyRun, MapMyWalk, MapMyRide, MapMyHike, MapMyFitness, Runtastic GPS, Wahoo Fitness (iOS)

Thiết bị được hỗ trợ: Nhấp vào đây (tiếng Anh)
* Bluetooth là nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của Bluetooth SIG, Inc.